Αναγνώστες

22.12.10

Με τη νέα κλίμακα φόρου η παρακράτηση το 2011 σε μισθούς και συντάξεις

Υπουργείο Οικονομικών
Με τη νέα κλίμακα φόρου η παρακράτηση το 2011 σε μισθούς και συντάξεις

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010  [ 16:22 ]Με τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε πριν μερικούς μήνες θα διενεργηθεί από τις αρχές του νέου έτους η παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά, ο ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2011, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με τη φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με το νόμο 3842/2010 με το αφορολόγητο ποσό για τον έγγαμο με ένα παιδί διαμορφώνεται σε 13.500 ευρώ, με δύο παιδιά σε 15.000 ευρώ με τρία παιδιά σε 23.500 ευρώ, για τέσσερα παιδιά 25.500 ευρώ κοκ.
Η κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων για το 2011
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής
%
Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο Εισοδήμα-
τος
(ευρώ)
Σύνολο
Φόρου
(ευρώ)
12.000 0 0 12.000 0
4.000 18 720 16.000 720
6.000 24 1.440 22.000 2.160
4.000 26 1.040 26.000 3.200
6.000 32 1.920 32.000 5.120
8.000 36 2.880 40.000 8.000
20.000 38 7.600 60.000 15.600
40.000 40 16.000 100.000 31.600
Υπερβάλλον 45
Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους λοιπούς μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 14 μηνιαίους μισθούς. Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας κατά περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση.
Παραδείγματα
α) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ (σταθερές για κάθε μήνα του έτους), καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, δώρο Πάσχα 230 ευρώ και επίδομα αδείας 230 ευρώ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12 Χ 1.850=22.200 ευρώ
Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.212 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.212 Χ 1,5%=33,18 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.212-33,18=2.178,82/12=181,57 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 181,57 Χ (450/1.850)=44,16 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 181,57 Χ (230/1.850)=22,57 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 181,57 Χ (230/1.850)=22,57 ευρώ
β) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ (σταθερές για κάθε μήνα του έτους).
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14 Χ 1.850=25.900 ευρώ
Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.174 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.174 Χ 1,5%=47,61 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 3.174-47,61=3.126,39/14=223,31 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.126,39/14=223,31 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.126,39/28=111,66 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.126,39/28=111,66 ευρώ
Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. Δηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησης του κανονισμού 1103/97 της Ε.Ε.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=374017&dt=21/12/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

fm-1 News

News live !

Econews live news gr